Sobota - Niedziela Zamknięte

Pon - Piąt 6.30 - 16.00

...

 

Informujemy, że: 

 

 1. Adminisratorem danych uczniów oraz ich rodziców i opiekunów prawnych jest Niepubliczne Przedszkole Językowe SECRET, którego organem prowadzącym jest Centrum Edukacyjne Secret, 44-330 Jastrzębie- Zdrój, ul. 11 Listopada 12 tel 791 92 92 35, adres e-mail: cesecret@wp.pl
 2. Korespondencyjne dane kontaktowe inspektora ochrony danych: IOD w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Secret Renata Labza iodjastrzebie@wp.pl adres korespondencyjny: ul. 11 Listopada 12,  44-330 Jastrzębie- Zdrój
 3. Celem zbierania danych jest rekrutacja dzieci do przedszkola oraz realizacja zadań statutowych, opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych i prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również w przypadku danych podanych na podstawie zgody- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2
 5. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. 
  Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, lecz służy realizacji zadań opiekuńczych, dydaktycznych i wychowawczych.
 6. Udostępnienie danych osobowych uczniów może nastąpić wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do realizacji zadań nałożonych przepisami prawa na podmioty (organy, instytucje) wnioskujące o udostępnienie danych osobowych uczniów, służy spełnieniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa, umowy lub wynika wprost z treści tego przepisu.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.