Sobota - Niedziela Zamknięte

Pon - Piąt 6.30 - 16.00

...

 

 

 

Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego skierowana jest specjalna oferta.

 

Do przedszkola przyjmujemy dzieci o specjalnych potrzebach terapeutycznych, w wieku 2,5-6 lat. Pracujemy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dziećmi z autyzmem, z zespołem Aspergera.

 

W przedszkolu prowadzona jest terapiia dzieci niepełnosprawnych, odpowiednio do ich możliwości, w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET), opracowane przez zespół nauczycieli i terapeutów.

 

Dzieciom zapewniamy kompleksową terapię, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu poradni psychologiczno- pedagogicznej.

 

Placówka zatrudnia psychologa, oligofrenopedagoga, logopedę, muzykoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej, surdopedagoga, specjalistę gimnastyki korekcyjnej, dogoterapeutę oraz felinoterapeutę.

Współpracujemy ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jastrżebiu-Zdroju oraz z Bursztynkiem – Niepubliczną Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim.

 

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętności poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Nie każde dziecko przebywa tę trudną drogę w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali. Poznanie możliwości i potrzeb dziecka pozwala nam na takie planowanie pracy, by maksymalnie wykorzystać naturalny potencjał dziecka, a także stworzyć mu warunki i możliwości doświadczania w różnych warunkach i sytuacjach. W tym celu zespół pedagogów i terapeutów stworzył Program psychostymulujący dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program daje możliwości wyboru odpowiedniego poziomu ćwiczeń w danym obszarze, dostosowanych do umiejętności i możliwości dziecka a także rozwijanie jego szczególnych zdolności.

 

Cele działań terapeutycznych:

-Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka.

-Prowokowanie do podjęcia aktywności własnej.

-Ćwiczenia koncentracji uwagi.

-Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

-Rozwijanie i usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.

-Kształcenie kompetencji komunikacyjnych i językowych; wzbogacanie zasobu słownictwa.

-Wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji.

-Kompensowanie braków w rozwoju fizycznym i psychicznym.

-Maksymalne usprawnianie i rozwijanie zaburzonych funkcji fizycznych i psychicznych.

 

W pracy z dziećmi stosujemy:

-Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne

-Metodę Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz

-Muzykoterapię

-Terapię ręki

-Integrację Sensoryczną

-Gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną.