Sobota - Niedziela Zamknięte

Pon - Piąt 6.30 - 16.00

...

 

 

 

Niepubliczne Przedszkole Językowe  „SECRET”  w Jastrzębiu Zdroju

czynne od godz. 6.30 do 16.00

W ramach czesnego, oprócz standardowych zajęć dzieci uczestniczą:

– w zajęciach języka angielskiego– codziennie

– w zajęciach z rytmiki

– w zajęciach sportowych

Koszty opłat i pobytu dziecka:

Wpisowe to jednorazowy koszt 300 zł.

Dzieci od 2,5 roku do 6 lat:

Opłata stała (czesne) za opiekę nad dzieckiem płatne jest przez 12 miesięcy w roku, od 1 września do 31 sierpnia, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry i wynosi:

    1. 350,00 zł – gdy dziecko przebywa w przedszkolu powyżej 6– ciu godzin,
    2. 280,00 zł – gdy dziecko przebywa w przedszkolu do 6– ciu godzin,
    3. 90,00 zł – gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub zespół Aspergera.

Opłata stała (czesne) jest jednakowa w każdym miesiącu działalności placówki, niezależnie od przerwy świątecznej, dni ustawowo wolnych od pracy, przerwy wakacyjnej oraz uprzednio ustalonych przez Przedszkole dni wolnych od zajęć.

Opłata za wyżywienie jest zmienna, obliczana na podstawie iloczynu dni roboczych przypadających na pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu i dziennej stawki żywieniowej wynoszącej 16 zł (słownie: szesnaście złotych). Opłata pobierana jest z góry za dany miesiąc i rozliczana w kolejnym. Dzienna stawka żywieniowa jest jednakowa każdego dnia niezależnie od tego czy dziecko korzysta ze wszystkich posiłków.

Odliczenie dziennej stawki możliwe jest w przypadku prawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka do godz. 7:00 danego dnia. Od kwoty wyżywienia zostanie odliczona wówczas kwota odpowiadająca dziennej stawce żywieniowej za każdy dzień nieobecności Rozliczanie nieobecności następuje na początek następnego miesiąca kalendarzowego.