Sobota - Niedziela Zamknięte

Pon - Piąt 6.30 - 16.00

...

 

REGULAMIN  MONITORINGU   WIZYJNEGO

w Niepublicznym Przedszkolu Językowym “Secret”

w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 12

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego zapewniającego nadzór nad terenem wokół przedszkola, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia.
 2. Podstawą prawną zastosowania monitoringu wizyjnego jest Ustawa kodeks pracy oraz art.6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którym jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, czasu pobytu, miejsca pobytu.
 4. Administratorem danych osobowych jest  Niepubliczne Przedszkole Językowe “Secret” w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 11 Listopada 12, adres e-mail: cesecret@wp.pl
 5. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w pkt 4, z dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”..
 6. Monitoring obejmuje teren zewnętrzny: górny parking od strony ulicy, parking z tyłu budynku, wjazd i schody prowadzące do budynku.
 7. Na system monitoringu składają się kamery, urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnianie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.
 11. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator  poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.
 12. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 13. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych
  o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 16. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 17. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.
 18. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników przedszkola.

                                                                                          Zatwierdził Dyrektor   Przedszkola